A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 147
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : VP1
Long Form : viral protein 1
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
FMDV 12  2140 
PML 12  2955 
HFMD 1283 
EV 2311 
EV71 1306 
FMD 5884 
IBDV 1061 
JCPyV 100 
JCV 929 
10  PCR 56640 
11  BKV 720 
12  EV-D68 157 
13  MCPyV 341 
14  VLPs 2330 
15  AFP 8529 
16  CV 19334 
17  HAV 2656 
18  IPV 4603 
19  MS 53535 
20  NCCR 142 
21  NoV 718 
22  OPV 1331 
23  aa 6570 
24  BCC 3882 
25  CSF 33381 
26  eIF4AII
27  ELISA 38359 
28  EVs 2516 
29  GII.4 64 
30  HRVs 183 
31  JC 352 
32  LT 11370 
33  mAb 14993 
34  MCC 3571 
35  NPEVs 38 
36  OPF 199 
37  p.i 5032 
38  PBMCs 10206 
39  PV 11234 
40  RdRp 1334 
41  RT 29574 
42  SV40 2809 
43  TCR 12701 
44  5'-TOP 14 
45  5'-UTR 562 
46  5'UTR 634 
47  5-HT2Rs
48  AAA 6808 
49  ACs 1005 
50  AdDNV
51  AFC 1389 
52  Ago2 313 
53  AiV 36 
54  alpha4Fuc
55  AR 23005 
56  ARIs 419 
57  BaMV 82 
58  BKVAN 72 
59  CA16 143 
60  CA2 45 
61  CAV 1134 
62  CD 35688 
63  CEA 12807 
64  CIRDs
65  CNS 39179 
66  CPE 3541 
67  CPZ 1243 
68  CVA 1547 
69  CVB 210 
70  CVB3 856 
71  CVPs 42 
72  DHAV-1 43 
73  DHAV-3 10 
74  DHAVs
75  DmelNV
76  EB 5694 
77  EGFP 4596 
78  EP 6904 
79  ERAV 35 
80  ERK 13863 
81  EV-A
82  EV-A71 108 
83  EV68 14 
84  Fab 130 
85  FMDV-C
86  GI 17571 
87  GII 336 
88  GPV 162 
89  GST 10393 
90  HCMV 5208 
91  HDs 279 
92  HEV 3408 
93  hFc
94  HIV 40567 
95  HM 2395 
96  HMM 1431 
97  HPV 24596 
98  HPyVs 45 
99  HRV 9118 
100  HSP70 3045