A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 67
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : sCT
Long Form : synthetic CT
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MAE 13  2229 
MRI 13  83499 
CT 12  109305 
DVH 1084 
HU 4512 
ME 7073 
CBCT 7378 
cGAN 44 
RTP 1015 
10  AC 16456 
11  CycleGAN 21 
12  DCNN 225 
13  DIR 751 
14  DSC 10836 
15  GAN 419 
16  PSNR 358 
17  IMRT 6773 
18  MR 36947 
19  NAC PET
20  NPC 11076 
21  OARs 1129 
22  pCT 222 
23  QA 2931 
24  rCT 41 
25  VMAT 1909 
26  AIC 1656 
27  ASPP 23 
28  CNNs 1040 
29  CSF 36702 
30  CTs 771 
31  CTV 1816 
32  Cycle GAN
33  dCT 50 
34  DL-AdvSS
35  DRR 389 
36  DWGAN
37  GANs 119 
38  GFM 88 
39  HUs 159 
40  mDixon 22 
41  MDPBM
42  MR-linac 10 
43  MRgRT 76 
44  MRIgRT 33 
45  NCC 1976 
46  NMPBM
47  NMSE 86 
48  OAR 1325 
49  PBS 8113 
50  PET 30763 
51  PTV 3144 
52  PTVs 322 
53  RED 500 
54  RMSE 2814 
55  ROI 6662 
56  RT 32972 
57  sAC PET
58  sCTa
59  sCTU-net
60  Segm
61  SNU 53 
62  SSIM 303 
63  SUV 2975 
64  T2W 760 
65  TPS 2690 
66  UTE 491 
67  w.e