A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 76
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : 1,4-BQ
Long Form : 1,4-benzoquinone
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
1,2-NQ 57 
BO 1505 
ROS 87515 
ALB 3079 
HQ 2278 
1,4-NQ 42 
CFU 6897 
Hb 15060 
HSPCs 1760 
10  1,2-BQ
11  9,10-PQ 36 
12  AhR 5951 
13  BM 20800 
14  BMCs 872 
15  BSP 2426 
16  hBM-MSCs 330 
17  HPCs 1161 
18  1,4-DB
19  2,4,6-TBP 36 
20  2,4,6-TCP 191 
21  2,5-DM-1,4-BQ
22  4-BP 24 
23  4-HNE 1504 
24  5-Aza 198 
25  BFU-E 619 
26  BIAA
27  BMI 97999 
28  BPM 520 
29  Bz 194 
30  CA 30365 
31  CB 10065 
32  ceRNA 2722 
33  CFC 1731 
34  CFU-E 240 
35  CFU-GEMM 105 
36  CFU-GM 1409 
37  CsA 7719 
38  CTCE 14 
39  CYP1A1 943 
40  DCFDA 155 
41  DCPIP 110 
42  DEP 3017 
43  DEPs 1736 
44  DHP 1521 
45  DRC 1901 
46  ELISA 48340 
47  FAO 1749 
48  FISH 19801 
49  GA 20304 
50  GAPDH 3285 
51  GNMT 172 
52  hBM-HSCs
53  HSCs 8437 
54  LC 24387 
55  lincRNA 145 
56  MBMCs 15 
57  MMP 17591 
58  NAC 14514 
59  p-STAT3 708 
60  PAHs 14660 
61  PCET 761 
62  PCR 67203 
63  PG 19628 
64  PHE 2107 
65  PKM2 875 
66  PM 21548 
67  POx 113 
68  Rb 4229 
69  S-PMA 136 
70  SD 42758 
71  SNP 23703 
72  TC-1,4-BQ
73  U.S. EPA 289 
74  UAA 141 
75  WBC 10092 
76  XRE 209