A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 58
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : 4NC
Long Form : 4-nitrocatechol
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PNP 2611 
4-NP 935 
HQ 2215 
BT 6352 
HPCA 46 
HPLC 29586 
ROS 85335 
BQ 831 
Co-HPCD
10  DDC 1475 
11  FAD 2923 
12  H200N
13  MA 12715 
14  MNCs 1555 
15  MP 11998 
16  MTT 6388 
17  2,4,6-TNP
18  2,4-DNP 138 
19  2C4NP 17 
20  4-HS
21  4-MC 59 
22  acyl-CoA 128 
23  AF 38831 
24  BrC 233 
25  BZC 73 
26  CAs 2240 
27  cat 1325 
28  CYP2E1 1068 
29  CZ 432 
30  DAS 2996 
31  DFT 23648 
32  DHP 1507 
33  DHPA 65 
34  EtOH 3127 
35  GA 19779 
36  GC 28426 
37  GC-MS 12215 
38  HPCD 268 
39  HULIS 114 
40  LLPS 839 
41  MB 11410 
42  MndD
43  NAC 14194 
44  NACs 276 
45  NB 5931 
46  NO 67896 
47  NPs 23420 
48  NRVS 88 
49  NSAs 72 
50  PCA 28118 
51  QM/MM 1747 
52  qPCR 13387 
53  RH 7736 
54  RI 10203 
55  TC-FDM
56  TG-Q-MS
57  ToMO 36 
58  XPS 12741