A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 54
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CDPPB
Long Form : 3-cyano-N-(1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
mGlu5 10  237 
mGluR5 781 
PAMs 1037 
MPEP 385 
NMDA 18130 
mGluR 988 
CHPG 108 
CUD 795 
DFB 553 
10  M-5MPEP
11  mGlu 616 
12  mGluRs 1597 
13  PAM 4497 
14  PFC 10008 
15  PKC 22316 
16  5MPEP
17  Br-5MPEPy
18  CBD 7848 
19  CDKL5 154 
20  CORT 3078 
21  CPP 7798 
22  CTC 3956 
23  CVI 2458 
24  DA 30367 
25  DHPG 786 
26  DMS 2565 
27  ERK 16142 
28  FMRP 862 
29  Glu 3632 
30  GPCR 4830 
31  IHC 21310 
32  JNK 10656 
33  KI 1245 
34  LDH 22046 
35  MED 2084 
36  METH 2175 
37  mPFC 5058 
38  MPPA 34 
39  MTEP 110 
40  NAc 4375 
41  NAM 1194 
42  NQ 231 
43  NS 11737 
44  PPI 16382 
45  PTSD 24368 
46  QSAR 3910 
47  s.c 7375 
48  SA 24709 
49  SCIRI 28 
50  SND 1195 
51  SZ 2821 
52  TBI 25717 
53  TMT 3118 
54  WB 6048