A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 47
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GCB
Long Form : gemcitabine
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
OS 81021 
GCV 1722 
ILuP 19 
CLVA
EBV 20034 
i.v 9089 
MSCs 22168 
NPC 12662 
pCa
10  PTX 6470 
11  SCLS 121 
12  TQ 1199 
13  VPA 5536 
14  5-FC 584 
15  5-FU 12928 
16  ABC 10296 
17  BA 11191 
18  BCa 1341 
19  BFO 125 
20  CHT 1111 
21  CI 268074 
22  dCK 446 
23  DOX 11843 
24  DXR 981 
25  EA 11640 
26  EMT 23701 
27  EPB 201 
28  FasL 2620 
29  FDN 28 
30  HCC 60917 
31  miRNA 11162 
32  mos 26 
33  MSC 8183 
34  NSCLC 46263 
35  OA 35270 
36  PD 84430 
37  PDAC 7941 
38  pHSP27 10 
39  PK 13095 
40  pts 2534 
41  RCC 14452 
42  RF 22673 
43  sCLU 91 
44  SD 39788 
45  T24-GCB
46  TK 4146 
47  TRAIL 3993