A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 64
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : IgH
Long Form : immunoglobulin H
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PCR 11  65609 
BM 19965 
MM 21163 
MRD 4240 
ALL 17872 
CR 33579 
MALT 3043 
MBR 1816 
NHL 10532 
10  PB 12443 
11  TCR 14722 
12  AgR 26 
13  AID 2652 
14  AMZH
15  B-NHL 582 
16  BMB 327 
17  BMBs 42 
18  CB-CC 12 
19  CHOP 2820 
20  CRu 33 
21  CSR 2480 
22  DFS 17817 
23  DLBCL 7625 
24  DLBCL, NOS 25 
25  EBV 20238 
26  FCM 6261 
27  FGFR3 836 
28  FISH 19404 
29  FITC 4026 
30  G-CSF 9152 
31  GCs 5202 
32  HR 102854 
33  HSP 7324 
34  ICs 1626 
35  IGK 48 
36  IGL 388 
37  IL-6 32506 
38  ISH 4041 
39  LSS 2078 
40  MCL 4560 
41  mcr 212 
42  MDR 17680 
43  MGUS 1660 
44  MMSET 30 
45  MNase 194 
46  MPB 613 
47  MR 41424 
48  MRC 2385 
49  PBPC 759 
50  PCDLBCL, LT 12 
51  PCFCL 81 
52  PCs 5291 
53  PFS 30975 
54  PR 29018 
55  QC-PCR 89 
56  RSSs 134 
57  TBI 24888 
58  TCRalpha 56 
59  TCRbeta 223 
60  TCRD 41 
61  TCRG 68 
62  TTP 7166 
63  VNTR 2287 
64  YAC 815