A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 319
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MCPyV
Long Form : Merkel cell polyomavirus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MCC 239  4463 
LT 34  13526 
PCR 27  61993 
HPV 24  28421 
ST 22  12884 
SCC 18  15800 
EBV 17  19120 
MCCs 15  363 
TSPyV 15  45 
10  HPyVs 13  62 
11  BKPyV 11  182 
12  FFPE 11  3366 
13  HPyV6 10  23 
14  KSHV 10  2436 
15  JCPyV 134 
16  VP1 222 
17  BCC 4498 
18  CLL 10100 
19  LTAg 49 
20  NSCLC 41105 
21  qPCR 11266 
22  SV40 2845 
23  CI 239015 
24  HBV 27102 
25  HCV 38109 
26  HPVs 1502 
27  PD-L1 4978 
28  SCCs 1600 
29  HPyV 48 
30  HPyV7 15 
31  HTLV-1 2733 
32  NMSC 1236 
33  WUPyV 39 
34  LCH 1879 
35  PBMC 12820 
36  PD-1 4222 
37  Tag 494 
38  UV 15425 
39  VLPs 2731 
40  BKV 792 
41  HIV 44306 
42  HR 89247 
43  IHC 17368 
44  KIPyV 15 
45  LC 21156 
46  OR 129546 
47  Rb 3870 
48  SCLC 6815 
49  TILs 2362 
50  TTF-1 893 
51  VLP 1426 
52  AJCC 2152 
53  ELISA 43411 
54  ER 52679 
55  HTLV-I 2571 
56  ISH 3806 
57  JCV 1011 
58  KA 3758 
59  LTA 2330 
60  MCs 3730 
61  NCCR 165 
62  NGS 11140 
63  PyVs 47 
64  RT 34650 
65  TMA 4868 
66  VP-MCC
67  ACs 1278 
68  AFX 196 
69  ALTO 20 
70  ATM 3275 
71  ATOH1 10 
72  BCCs 813 
73  CK20 385 
74  CLL/SLL 208 
75  CTCs 3761 
76  ddPCR 1122 
77  DDR 2945 
78  EGFR 25885 
79  ESCC 6338 
80  FF 4942 
81  FISH 18449 
82  HEV 3995 
83  HHV-8 1821 
84  HNSCC 7418 
85  IF 7402 
86  IL-1 9215 
87  KI 1038 
88  LCs 1772 
89  LIPyV
90  miRNA 9946 
91  mMCC 19 
92  MWPyV 10 
93  OS 68335 
94  OTRs 193 
95  PAX5 83 
96  PBMCs 12293 
97  PML 3257 
98  PP4C
99  SASP 1158 
100  SD 36014