A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 224
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MLPNN
Long Form : multilayer perceptron neural network
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SVM 17  10798 
MLR 11  5535 
RMSE 10  4997 
RF 25016 
EEG 28900 
ML 15060 
ANFIS 599 
KNN 1696 
RBFNN 261 
10  MAE 3900 
11  AI 22895 
12  GA 20304 
13  HRV 12750 
14  LR 10940 
15  ROC 47058 
16  ANFIS_SC
17  ANNs 1697 
18  AR 31454 
19  CNN 8052 
20  DT 7133 
21  ECG 20493 
22  GEP 1383 
23  LDA 4953 
24  LS-SVM 519 
25  PCA 28793 
26  PSO 2355 
27  ANFIS_GP
28  ANN 6083 
29  BCI 3885 
30  CA 30365 
31  Chl a 662 
32  CT 133005 
33  CV 28215 
34  EMD 2282 
35  GLCM 610 
36  GRNN 231 
37  iEMG 331 
38  IMFs 428 
39  IoT 3287 
40  k-NN 318 
41  ME 8598 
42  MME 1029 
43  NB 6070 
44  NSE 4699 
45  PPG 3371 
46  SD 42758 
47  SHAP 670 
48  SVR 7685 
49  TB 34880 
50  TN 7762 
51  TP 13863 
52  WT 43188 
53  AAA 8834 
54  AAD 2166 
55  ACF 2264 
56  AD 104011 
57  AdaBoost 103 
58  ADNI 1432 
59  AE 10202 
60  AFOLU 17 
61  APCNN
62  ApEn 602 
63  AROC 258 
64  AUC 57612 
65  BAI 1984 
66  BART 477 
67  BCFs 325 
68  BCI-NFT
69  BIS 3850 
70  BMMV
71  BP 50116 
72  C-BLRNN
73  CANFIS
74  CBCT 10290 
75  CBO 297 
76  CCA 7369 
77  CenCorrEn
78  CFR 2934 
79  CGC 501 
80  Chl-a 493 
81  CIoT
82  CMIS 37 
83  CPNN
84  CSA 9968 
85  CSF 43125 
86  CSI 2811 
87  CTLM 14 
88  CTS 5069 
89  CWT 843 
90  DBN 520 
91  DFE 371 
92  DI 6646 
93  DIL 293 
94  DO 5320 
95  DOY 42 
96  E-Noses
97  EEMD 237 
98  EFD 211 
99  ELM 1336 
100  EMG 16587