A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1376
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : OARs
Long Form : organs at risk
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PTV 339  3505 
IMRT 335  7293 
VMAT 241  2285 
CT 144  120681 
CI 113  255548 
DVH 107  1231 
HI 106  9612 
CTV 101  2060 
RT 84  36260 
10  NPC 79  12194 
11  PTVs 78  367 
12  SBRT 78  4289 
13  IMPT 71  517 
14  DVHs 70  539 
15  MUs 68  668 
16  GTV 64  1452 
17  HT 59  11666 
18  DSC 55  12248 
19  TPS 52  3112 
20  NTCP 47  1034 
21  MRI 46  92572 
22  HDR 44  2943 
23  CBCT 37  8720 
24  SIB 33  1293 
25  MC 32  14812 
26  NSCLC 32  43900 
27  HR-CTV 31  163 
28  MU 30  1991 
29  RBE 29  1602 
30  MLC 27  3990 
31  3DCRT 26  436 
32  CTVs 26  144 
33  EBRT 26  3101 
34  TCP 26  3163 
35  MR 25  39609 
36  BT 24  5895 
37  EUD 24  321 
38  ART 21  23662 
39  HNC 20  3150 
40  Dmax 19  134 
41  QA 19  3222 
42  HD 18  30203 
43  SABR 18  806 
44  FFF 17  925 
45  GI 17  22755 
46  HN 17  2362 
47  PBT 17  1276 
48  RA 17  60938 
49  RTOG 17  1053 
50  CNN 15  5116 
51  PT 15  16529 
52  AAA 14  8168 
53  CRT 14  12703 
54  IGRT 14  858 
55  SRS 14  6134 
56  BED 13  2401 
57  FB 13  3178 
58  ITV 13  482 
59  PBS 13  8987 
60  EQD2 12  220 
61  IC 12  14274 
62  OS 12  75186 
63  pCT 12  292 
64  TOMO 12  48 
65  HL 11  7632 
66  LET 11  1893 
67  MLD 11  2202 
68  PMRT 11  579 
69  CN 10  6366 
70  CSI 10  2417 
71  DIBH 10  313 
72  DIR 10  859 
73  HDR-BT 10  251 
74  LC 10  22097 
75  PCA 10  25197 
76  PET 10  33564 
77  SD 10  38103 
78  TV 10  3679 
79  3D-CRT 171 
80  AXB 105 
81  DHI 1140 
82  ICRU 173 
83  LAD 8513 
84  LAPC 498 
85  MSD 2062 
86  OAR 1569 
87  SRT 3431 
88  AP 27308 
89  COIN 81 
90  gEUD 90 
91  MAE 2917 
92  WBRT 1651 
93  CW 3638 
94  HCC 58031 
95  ID 10747 
96  KBP 134 
97  LACC 412 
98  LV 36306 
99  MCO 651 
100  MFO 526