A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 319
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PRED
Long Form : prednisolone
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
DEX 23  8455 
AZA 17  2049 
CsA 15  7617 
ALL 12  17872 
MMF 11  4612 
VCR 11  1651 
GCs 10  5202 
CyA 1495 
GC 27452 
10  L-ASP 154 
11  Tac 62 
12  MTX 10729 
13  CR 33579 
14  DEXA 2749 
15  DNR 2009 
16  LPS 60024 
17  SIR 4050 
18  ALP 15938 
19  BMD 27461 
20  AR 29969 
21  AZ 911 
22  CY 2655 
23  DFZ 52 
24  DMD 6875 
25  ED 46351 
26  IL-2 14277 
27  MP 11605 
28  NO 67069 
29  OC 13537 
30  PR 29018 
31  ROS 82263 
32  SR 18815 
33  6-MP 1011 
34  AA 27791 
35  ADM 3801 
36  AIH 2531 
37  BMC 4587 
38  BUD 385 
39  CCR 2260 
40  CI 274887 
41  CKD 30266 
42  CNI 1304 
43  CORT 3001 
44  CP 32817 
45  DM 32597 
46  DXM 712 
47  ECP 3392 
48  eGFR 13261 
49  ESRD 13593 
50  FSGS 2533 
51  G-CSF 9152 
52  GR 12770 
53  HA 34216 
54  HCV 39937 
55  HR 102854 
56  Ifos
57  IR 34451 
58  LFP 1767 
59  LOS 17898 
60  LTA 2544 
61  LTC4 764 
62  MPA 6994 
63  NS 11399 
64  OP 8195 
65  P-gp 8679 
66  PLA 7219 
67  RA 63618 
68  TNF 36048 
69  2-CdA 284 
70  20alphaPRED
71  20betaPRED
72  4-MAA 21 
73  6-TG 423 
74  A1Rs 51 
75  ABCB1 336 
76  aBMT
77  AC 19694 
78  ACD 4363 
79  AChR 2786 
80  ACTH 7728 
81  AHR 2952 
82  AIDs 243 
83  AIE 2332 
84  AKI 15338 
85  ALG 1080 
86  ALLO 288 
87  alpha-MPG
88  AML 28095 
89  AMS 3372 
90  ANB 127 
91  ANP 7080 
92  AP 28658 
93  APCI 964 
94  AqH 109 
95  AQP2 878 
96  Ara-C 176 
97  ASNS 161 
98  ASP 2380 
99  ASPAR
100  ASS1 100