A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 73
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : Panx1
Long Form : Pannexin 1
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ATP 14801 
WT 38625 
NMDAR 3602 
P2X7R 428 
CT 117844 
Cx43 2810 
LPS 56087 
LTD 2755 
LTP 9149 
10  NPCs 2858 
11  P2X7Rs 44 
12  Panx1CT
13  VZ 479 
14  AdipPanx1 KO
15  AKI 13037 
16  AQP4 1906 
17  ASCs 3089 
18  BBG 289 
19  BzATP 248 
20  CBX 307 
21  CFTR 6078 
22  CLDN11 23 
23  CNS 46289 
24  Co-IP 877 
25  CRMP2 287 
26  eATP 160 
27  EDH 438 
28  EOG 985 
29  ER 53666 
30  GPCRs 7063 
31  GPDH 409 
32  GRM4 15 
33  GS 9585 
34  HBF 251 
35  hPDL 167 
36  IHC 17972 
37  IL-1beta 16929 
38  IP 8188 
39  KO 10642 
40  LRR 2068 
41  MAP 25574 
42  MCA 9170 
43  MPTP 4102 
44  MWM 2382 
45  N2a 235 
46  NeuN 715 
47  NLRP3 2156 
48  NMDARs 1598 
49  NO 64608 
50  NR1 236 
51  OE 1898 
52  OGD/RX
53  ONC 369 
54  OQ 87 
55  OSNs 530 
56  P2Y2R 57 
57  PA 39373 
58  Panx1-KD
59  Panx3 25 
60  PAP 7056 
61  PD 78662 
62  PERG 526 
63  PKCa
64  PKR 1511 
65  RGC 2226 
66  RGCs 3081 
67  Rho 170 
68  ROS 73482 
69  SAA 4626 
70  siRNA 12897 
71  T1D 6879 
72  TG 22816 
73  TRPV4 630