A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 495
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RARs
Long Form : retinoic acid receptors
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RXRs 222  550 
RA 138  59778 
ATRA 92  4699 
APL 22  4516 
RXR 22  1657 
RARE 13  481 
RAREs 13  105 
TRs 12  817 
9cRA 10  171 
10  PPARs 10  1983 
11  RAR 10  1605 
12  tRA 10  133 
13  AP-1 4164 
14  CRABP 235 
15  LBD 2117 
16  9-cis-RA 100 
17  TNF-alpha 51264 
18  VDRs 63 
19  4-HPR 296 
20  9-cis RA 95 
21  NR 5347 
22  PPAR 4595 
23  RAs 452 
24  VAD 2310 
25  VDR 5682 
26  AD 89285 
27  AhR 5308 
28  CRABPs 40 
29  MMP-9 6226 
30  PPARgamma 8188 
31  RT-PCR 35818 
32  RXRalpha 482 
33  AML 25841 
34  CAT 21392 
35  CDK 3690 
36  CNS 46289 
37  ER 53666 
38  HCC 56032 
39  mRNA 14306 
40  NRs 1616 
41  NSCLC 42447 
42  PKC 22012 
43  RARbeta 282 
44  t-RA 90 
45  TGF-beta1 12018 
46  VA 16260 
47  13-cis-RA 90 
48  BMP-2 3288 
49  C/A 78 
50  DHA 9946 
51  dpc 723 
52  EPO 8638 
53  ERalpha 4939 
54  GR 12059 
55  HMECs 255 
56  HPLC 28077 
57  HSCs 7395 
58  HUVECs 8811 
59  IL-1beta 16929 
60  MMP-2 4215 
61  NF-kappaB 25138 
62  NO 64608 
63  PCNA 9184 
64  PCR 62772 
65  RARalpha 472 
66  Rb 3924 
67  RIF 2336 
68  ROS 73482 
69  SCC 16094 
70  TF 11407 
71  TGF-beta 17839 
72  TM 12608 
73  TR 6882 
74  trans-RA
75  TTNPB 35 
76  VDREs 106 
77  ABCG1 179 
78  ADR 4137 
79  AF 33976 
80  AFP 9728 
81  ALP 14648 
82  alpha-SMA 5102 
83  AUCs 2311 
84  BCL 389 
85  BDNF 16218 
86  BMPs 2964 
87  CAKUT 403 
88  CaMKs 106 
89  CAPE 1201 
90  CBP 2797 
91  Cip1 592 
92  COUP-TF 105 
93  COUP-TFI 29 
94  CRABP2 58 
95  CRBP 249 
96  CRBP I 19 
97  CRBP-I 21 
98  DBD 2144 
99  ddROH
100  DR 11390