A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 53
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RMPs
Long Form : resting membrane potentials
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ACh 12986 
EPPs 273 
MEPPs 329 
APs 2462 
PKA 10847 
Rin 113 
TTX 3596 
4-AP 2040 
AMPA 4382 
10  Ang II 11440 
11  APDs 506 
12  CFA 7545 
13  Cxs 257 
14  DA 28542 
15  DCFS 31 
16  DETA/NO 59 
17  dTC 229 
18  EC 25504 
19  EEG 24668 
20  EM-2 68 
21  ES 18506 
22  FoxG1
23  GDPbetaS
24  GJCs 40 
25  HCN1 46 
26  HCs 5265 
27  HD 29591 
28  HeLa-Cx39 cells
29  hiPS 116 
30  ICMs 179 
31  INa 207 
32  KA 3812 
33  MAP2 873 
34  MOR 2272 
35  MSNs 1727 
36  NAc 3967 
37  NMDA 17711 
38  NO 64608 
39  PI-PLC 901 
40  PI3 441 
41  PKC 22012 
42  PPNs 79 
43  RGC 2226 
44  sAPs 20 
45  sEPSCs 291 
46  SG 6259 
47  SHRs 2007 
48  SNP 21743 
49  SPN 1104 
50  STZ 10039 
51  TET 1722 
52  TMR 1498 
53  WT 38625