A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1172
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SDS
Long Form : standard deviation score
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BMI 403  94822 
GH 272  21593 
GHD 119  2435 
SGA 76  7737 
rhGH 75  1640 
IGF-1 71  7726 
CI 69  279940 
IGF-I 50  9612 
BMD 49  27768 
10  IGFBP-3 43  1945 
11  ISS 41  6952 
12  BA 40  11636 
13  BP 39  48800 
14  CA 35  29307 
15  OR 33  150895 
16  TS 33  14090 
17  ALL 32  18029 
18  HV 28  3186 
19  AGA 27  3262 
20  CPP 27  7675 
21  GnRHa 27  1908 
22  HOMA-IR 25  6369 
23  IGHD 25  399 
24  FH 24  6290 
25  IGF 23  6319 
26  PWS 22  2937 
27  CKD 21  30976 
28  ABPM 20  2649 
29  Ht 20  736 
30  PAH 20  14782 
31  TH 20  13710 
32  CD 18  47069 
33  WC 17  8673 
34  HC 16  20149 
35  MPH 16  2049 
36  SBP 16  17491 
37  CAH 15  3267 
38  CIMT 15  3964 
39  CRF 15  12732 
40  DXA 15  8761 
41  GV 15  2428 
42  LH 15  17706 
43  NS 15  11549 
44  SD 15  41198 
45  T1D 15  8035 
46  HD 14  31956 
47  MRI 14  99737 
48  T1DM 13  3870 
49  AH 12  5710 
50  BIA 12  3167 
51  CF 12  28866 
52  ESRD 12  13717 
53  GFR 12  12613 
54  MPHD 12  148 
55  SH 12  6233 
56  TBI 12  25219 
57  BMC 11  4619 
58  BW 11  12765 
59  HDL 11  20326 
60  TSH 11  9276 
61  AUC 10  53933 
62  BMT 10  7429 
63  DBP 10  11988 
64  FM 10  10457 
65  GA 10  19422 
66  GHBP 10  455 
67  GnRH 10  9420 
68  hs-CRP 10  8796 
69  PA 10  44707 
70  TG 10  25272 
71  CRI 1755 
72  CVD 37805 
73  DHEAS 3206 
74  HbA1c 5550 
75  hGH 2415 
76  ITT 4160 
77  IUGR 5054 
78  LDL 24697 
79  ROC 44209 
80  BMAD 197 
81  CNS 50406 
82  DEXA 2776 
83  FMI 843 
84  GHR 1509 
85  HDL-C 12332 
86  ICPP 117 
87  IQR 20020 
88  LDL-C 13915 
89  NAFLD 19143 
90  NAH 234 
91  OGTT 6915 
92  OI 4212 
93  QUS 1309 
94  SHOX 132 
95  SNPs 39160 
96  WHR 4442 
97  WHtR 1529 
98  ALP 16145 
99  CDGP 122 
100  CO 20153