A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 52
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : TRAP
Long Form : trapezius
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ECRB 177 
SCM 2191 
CON 7051 
SPL 2185 
TA 13854 
WRM 28 
ROC 42297 
Tp 362 
VL 8203 
10  ACE 19860 
11  ADM 3791 
12  ALS 18577 
13  APB 1021 
14  BB 3553 
15  BM 19882 
16  BMI 92763 
17  BPT 554 
18  CAC 5126 
19  CC 19492 
20  CEH 404 
21  CMAP 1227 
22  CMJP
23  CS 36807 
24  CSA 9402 
25  Del 67 
26  ECII 18 
27  EMG 16108 
28  ETC 1647 
29  GPx 9047 
30  iDISK
31  LAT 1741 
32  LBM 1930 
33  LL 3791 
34  LT 15008 
35  ML 12527 
36  MT 15690 
37  PCI 23472 
38  PEC 4039 
39  predTm
40  RNS 2019 
41  SCap
42  SCer
43  SCI 19692 
44  SEMI 76 
45  SOL 2157 
46  SPLEN CAP
47  SR 18747 
48  SWE 1685 
49  TB 33084 
50  Tm 1882 
51  VAS 34173 
52  VT 11226