A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 37
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : UNIFESP
Long Form : Universidade Federal de Sao Paulo
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
EPM 2802 
SRs 1496 
MS 68853 
SP 22788 
VAS 33881 
ADEM 1031 
AMD 11816 
APRI 951 
ARR 1553 
10  BDI 5621 
11  BSHS-B 64 
12  BSHS-R 12 
13  cART 2871 
14  CPP 7521 
15  CTS 4788 
16  FIB-4 636 
17  FMRP-USP
18  GA 18744 
19  GRISS 99 
20  HADS 5008 
21  HIV 46386 
22  IAI 643 
23  IBS 7879 
24  IFN-beta 1335 
25  IVRA 188 
26  NMO 1717 
27  NMOSD 1638 
28  NSS 1664 
29  PFM 1297 
30  PFMT 445 
31  PI 29240 
32  PONV 2295 
33  RSES 315 
34  SARS-CoV-2 22508 
35  SUI 3252 
36  WALANT 136 
37  WHOQOL-BREF 544