A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 53
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : VASP
Long Form : Vienna ab initio simulation package
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
DFT 15  22343 
USPEX
GGA 928 
AFM 17634 
BC 22112 
CASTEP 12 
CFs 1525 
CLS 1412 
COHP 60 
10  CP 32606 
11  CPA 5609 
12  CSA 9402 
13  CSP 4005 
14  CSS 6490 
15  DOS 1426 
16  EFG 254 
17  ELF 1843 
18  EMTO
19  EPMA 439 
20  fcc 998 
21  FHI-aims
22  FM 10221 
23  GIPAW 82 
24  GPE 546 
25  GPUs 481 
26  HTML5
27  LDA 4568 
28  LLD 1228 
29  MAD 2092 
30  MAE 3334 
31  MB 10764 
32  NAOs 22 
33  NTE 772 
34  PAW 281 
35  PBE-GGA
36  PDOS 172 
37  PO 4178 
38  QP 383 
39  RS 10873 
40  SAED-TEM
41  SCM 2191 
42  SOC 7095 
43  SQS 242 
44  TA 13854 
45  TB-LMTO-ASA
46  TB-mBJ 13 
47  TCP 3276 
48  TDOS 27 
49  TiO2 16 
50  UI 3942 
51  VASP-MGCM
52  VO 1119 
53  XRD 23359