A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1470
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : VMAT
Long Form : volumetric modulated arc therapy
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IMRT 566  7293 
PTV 400  3505 
OARs 227  1382 
OAR 218  1569 
SBRT 185  4289 
CI 180  255548 
HI 140  9612 
MLC 137  3990 
TPS 131  3112 
10  QA 112  3222 
11  MU 107  1991 
12  DVH 103  1231 
13  FFF 86  925 
14  MUs 85  668 
15  CT 84  120681 
16  RT 82  36260 
17  SIB 70  1293 
18  IMPT 69  517 
19  CTV 68  2060 
20  CBCT 66  8720 
21  3DCRT 64  436 
22  HT 63  11666 
23  NSCLC 57  43900 
24  NTCP 57  1034 
25  GI 53  22755 
26  SRS 50  6134 
27  EPID 49  509 
28  GTV 47  1452 
29  NPC 45  12194 
30  PTVs 41  367 
31  OS 40  75186 
32  SABR 39  806 
33  MC 38  14812 
34  TCP 35  3163 
35  DVHs 34  539 
36  AAA 30  8168 
37  KBP 26  134 
38  RTOG 25  1053 
39  CRT 24  12703 
40  DIBH 24  313 
41  IGRT 24  858 
42  MRI 24  92572 
43  CN 23  6366 
44  DCA 23  3454 
45  AXB 22  105 
46  AP 21  27308 
47  FB 21  3178 
48  RP 21  14299 
49  ITV 20  482 
50  FF 19  5190 
51  3D-CRT 18  171 
52  BM 18  19099 
53  EAR 18  994 
54  HU 18  5050 
55  MLD 18  2202 
56  WBRT 18  1651 
57  HNC 17  3150 
58  PBS 17  8987 
59  GU 16  1748 
60  MLCs 16  274 
61  PFS 16  27745 
62  TOMO 16  48 
63  EUD 15  321 
64  LC 15  22097 
65  PT 15  16529 
66  RA 15  60938 
67  CSI 14  2417 
68  Dmax 14  134 
69  EBRT 14  3101 
70  GPR 14  877 
71  HN 14  2362 
72  ROC 14  38001 
73  SRT 14  3431 
74  TBI 14  23484 
75  DLG 13  127 
76  HL 13  7632 
77  MCO 13  651 
78  DCAT 12  42 
79  DMLC 12  143 
80  EC 12  26913 
81  kV 12  256 
82  PMRT 12  579 
83  AUC 11  46299 
84  CK 11  11457 
85  LAD 11  8513 
86  MR 11  39609 
87  MV 11  8116 
88  pCT 11  292 
89  HCC 10  58031 
90  HDR 10  2943 
91  PCA 10  25197 
92  PSQA 10  36 
93  QoL 10  35855 
94  BOT 526 
95  CPs 2264 
96  MPM 2985 
97  OED 282 
98  RMS 6409 
99  SA 21893 
100  ssIMRT 10